Cursussen, evenementen en webinars - PharmaPartners (2024)

online cursus

22 juli 2024 15.30 - 17.30 uur Online eHealth

Online basistraining MijnGezondheid.net & MedGemak app voor medewerkers van huisartsenpraktijken

Tijdens deze training verdiept u zich in de mogelijkheden en de basis functionaliteiten die onze eHealth oplossingen MijnGezondheid.net en MedGemak app bieden.

webinar

24 juli 2024 15.00 tot 16.00 uur Online Farmacie

Webinar Pharmacom Track & Trace

Graag nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan deze vragensessie waarin u al uw vragen kunt stellen over Pharmacom Track & Trace.

webinar

08 augustus 2024 16.00 tot 17.00 uur online eHealth

Demonstratie online Pharmacom agenda

Wilt u zien hoe online afspraak maken eruit ziet in Pharmacom? Schrijf u dan in voor de vrijblijvende demonstratie.

webinar

20 augustus 2024 11.00 tot 12.00 uur Online Farmacie

Vragensessie Pharmacom Track & Trace

Graag nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan deze vragensessie waarin u al uw vragen kunt stellen over Pharmacom Track & Trace.

webinar

21 augustus 2024 15.00 tot 16.00 uur Online Farmacie

Webinar Pharmacom Track & Trace

Graag nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan deze vragensessie waarin u al uw vragen kunt stellen over Pharmacom Track & Trace.

online cursus

22 augustus 2024 15.30 - 17.30 uur Online eHealth

Online Tips & Tricks training MijnGezondheid.net & MedGemak app voor medewerkers van huisartsenpraktijken

Tijdens deze training krijgt u tips & tricks over de mogelijkheden en de functionaliteiten die onze eHealth oplossingen MijnGezondheid.net en MedGemak app bieden.

online cursus

29 augustus 2024 13:30 - 15:30 uur Online Huisartsenzorg

Online Training Patiëntbeheer & Declareren | 29 augustus 2024

Na de training bent u in staat om efficiënt patiëntbeheer/declaratie- en prestatiebeheer toe te passen.

webinar

04 september 2024 14.00 tot 14.30 uur online eHealth

Demonstratie triagekoppeling met Klinik

Wilt u zien hoe online afspraak maken eruit ziet in Pharmacom? Schrijf u dan in voor de vrijblijvende demonstratie.

webinar

11 september 2024 12.00 tot 13.00 uur online eHealth

Demonstratie digitale medicatiebegeleiding

In deze vrijblijvende demonstratie laten wij u graag zien hoe patiënten via MijnGezondheid.net en MedGemak geïnformeerd kunnen worden over een nieuw medicijn bij eerste uitgifte.

online cursus

17 september 2024 16.00 - 17.30 uur Online eHealth

Online Instellingentraining MijnGezondheid.net & MedGemak app voor medewerkers van huisartsenpraktijken

Tijdens deze training leert u meer over de instellingen van de diverse functionaliteiten van MijnGezondheid.net en MedGemak.

online cursus

24 september 2024 13:30 - 16:30 uur Online Huisartsenzorg

Online Training Q-module | 24 september 2024

Met behulp van de Q-module leert u de gegevens op een efficiënte wijze uit uw Medicom-systeem te halen.

webinar

24 september 2024 14.00 tot 14.30 uur online eHealth

Demonstratie ad hoc videobellen voor huisarts én apotheek

Het is nu mogelijk om ad hoc te videobellen met patiënten. Benieuwd naar wat dit voor u kan betekenen? Schrijf u dan in voor de vrijblijvende demonstratie!

webinar

25 september 2024 15.00 tot 16.00 uur Online Farmacie

Webinar Pharmacom Track & Trace

Graag nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan deze vragensessie waarin u al uw vragen kunt stellen over Pharmacom Track & Trace.

online cursus

10 oktober 2024 13:30 - 15:30 uur Online Huisartsenzorg

Online Basistraining Medicom | 10 oktober 2024

Tijdens deze trainingen leert u de basiskennis die nodig is om de dagelijkse werkzaamheden met Medicom uit te voeren.

online cursus

15 oktober 2024 13:30 - 15:30 uur Online Huisartsenzorg

Online Training Praktijk- en Agendabeheer | 15 oktober 2024

In de online training praktijk- en agendabeheer leert u onder andere op een correcte wijze de medewerkers binnen uw praktijk aan te maken.

online cursus

17 oktober 2024 15.30 - 17.30 uur Online eHealth

Online basistraining MijnGezondheid.net & MedGemak app voor medewerkers van huisartsenpraktijken

Tijdens deze training verdiept u zich in de mogelijkheden en de basis functionaliteiten die onze eHealth oplossingen MijnGezondheid.net en MedGemak app bieden.

webinar

30 oktober 2024 15.00 tot 16.00 uur Online Farmacie

Webinar Pharmacom Track & Trace

Graag nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan deze vragensessie waarin u al uw vragen kunt stellen over Pharmacom Track & Trace.

online cursus

05 november 2024 13:30 - 16:30 uur Online Huisartsenzorg

Online Training Q-module | 5 november 2024

Met behulp van de Q-module leert u de gegevens op een efficiënte wijze uit uw Medicom-systeem te halen.

online cursus

07 november 2024 13:30 - 15:30 uur Online Huisartsenzorg

Online Training Patiëntbeheer & Declareren | 7 november 2024

Na de training bent u in staat om efficiënt patiëntbeheer/declaratie- en prestatiebeheer toe te passen.

online cursus

19 november 2024 15.30 - 17.30 uur Online eHealth

Online Tips & Tricks training MijnGezondheid.net & MedGemak app voor medewerkers van huisartsenpraktijken

Tijdens deze training krijgt u tips & tricks over de mogelijkheden en de functionaliteiten die onze eHealth oplossingen MijnGezondheid.net en MedGemak app bieden.

webinar

27 november 2024 15.00 tot 16.00 uur Online Farmacie

Webinar Pharmacom Track & Trace

Graag nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan deze vragensessie waarin u al uw vragen kunt stellen over Pharmacom Track & Trace.

online cursus

03 december 2024 13:30 - 15:30 uur Online Huisartsenzorg

Online Basistraining Medicom | 3 december 2024

Tijdens deze trainingen leert u de basiskennis die nodig is om de dagelijkse werkzaamheden met Medicom uit te voeren.

online cursus

05 december 2024 13:30 - 15:30 uur Online Huisartsenzorg

Online Training Praktijk- en Agendabeheer | 5 december 2024

In de online training praktijk- en agendabeheer leert u onder andere op een correcte wijze de medewerkers binnen uw praktijk aan te maken.

online cursus

10 december 2024 13:30 - 15:30 uur Online Huisartsenzorg

Online Training Medicom Tips & Trucs | 10 december 2024

De verdiepingstraining Tips & Trucs voor Medicom-gebruikers is ontwikkeld om samen een aantal handigheden en onderwerpen te behandelen.

online cursus

19 december 2024 16.00 - 17.30 uur Online eHealth

Online Instellingentraining MijnGezondheid.net & MedGemak app voor medewerkers van huisartsenpraktijken

Tijdens deze training leert u meer over de instellingen van de diverse functionaliteiten van MijnGezondheid.net en MedGemak.

Cursussen, evenementen en webinars - PharmaPartners (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5867

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.